ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ομάδες παιδιών αποτελούν ένα ασφαλές κοινωνικό πλαίσιο όπου το παιδί εκπαιδεύεται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια συνιστάται η ένταξη των παιδιών και των εφήβων σε ομαδικές παρεμβάσεις έναντι των ατομικών. Η επιτυχής ανταπόκριση στις συνεχείς προκλήσεις της ενήλικης ζωής απαιτούν τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ικανών να προσαρμόζονται σε ποικίλα περιβάλλοντα και να συνυπάρχουν με διαφορετικές προσωπικότητες. Κάτι τέτοιο απαιτεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αναδεικνύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά των μικρών μας μαθητών, ώστε να επιτύχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αξιοποίηση του προσωπικού τους δυναμικού.

kid speech therapy 12
kid speech therapy with parent 7

Η ένταξη σε ομάδα ψυχοσυναισθηματικής παρέμβασης μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη στοχεύει:

στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας , εξασκώντας τα παιδιά στην ικανότητα να επεξεργάζονται τόσο τα λεκτικά, όσο και τα εξωλεκτικά μηνύματα του περιβάλλοντός τους.
στην κατάκτηση της έννοιας της «ενσυναίσθησης», αναγνωρίζοντάς την ως βασική δεξιότητα για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
στην αναγνώριση και έκφραση βασικών συναισθημάτων , καθώς και στη διαχείριση των δυσάρεστων εξ΄ αυτών.
στην κατανόηση της σπουδαιότητας που έχει η εργασία σε ομάδα, αναδεικνύοντας βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η υπομονή και η ανοχή στη ματαίωση εμμένοντας στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μέλους που ολοκληρώνει αρμονικά το σύνολο.
στην ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών της κάθε προσωπικότητας , καθώς κι εκείνων που τα ίδια τα παιδιά θεωρούν ότι επιδέχονται βελτίωσης, καθώς δυσχεραίνουν τη συνύπαρξή τους με άλλα μέλη.
σε δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και σε ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων.
Τέλος η δέσμευση των μικρών μας μαθητών στη διαδικασία τους εκπαιδεύει στην αξία της συνέπειας και της οργάνωσης για την ολοκλήρωση ενός έργου που απαιτεί ομαδική προσπάθεια.

Όσο πιο γρήγορα διαγνώσουμε στα παιδιά προβλήματα αναπτυξιακής καθυστέρησης, 

όσο πιο εύκολα και αποτελεσματικά μπορούμε να τα βοηθήσουμε να τo αντιμετωπίσουν.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού

Skip to content